آخرین مطالب

متن کامل قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری حقوقی و قضایی - بانک قوانین ومقررات کسب و کار - بانک قوانین ،بخشنامه ها وآیین نامه ها،مصوبات،لوایح

متن کامل قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری

  بزرگنمایی:

تاج پرس

قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری
تاریخ تصویب : 1376/01/17
مرجع تصویب : مصوبات مجلس شورا
QR
جزئیات متن قانون
‌قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری
‌ماده 1- از تاریخ تصویب این قانون کانونهای وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران
مکلفند حداقل یکبار در سال نسبت به پذیرش متقاضیان‌پروانه کارآموزی وکالت از طریق
آزمون با آگهی در جراید اقدام نموده و حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از برگزاری آزمون
ضمن اعلام نتایج قطعی‌نسبت به صدور پروانه کارآموزی وکالت برای پذیرفته‌شدگان
اقدام نمایند.
‌تبصره - تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون بر عهده کمیسیونی متشکل از
رییس کل دادگستری استان، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب و‌رییس کانون وکلای مربوط
می‌باشد که به دعوت رییس کانون وکلای هر کانون، حداقل یکبار در سال تشکیل و اتخاذ
تصمیم می‌نماید.
‌ماده 2- برای اشخاصی پروانه کارآموزی وکالت صادر می‌شود که علاوه بر دارا بودن
دانشنامه لیسانس یا بالاتر حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی‌یا معادل آن از دروس
حوزوی و دانشگاهی دارای شرایط ذیل باشند:
‌الف - اعتقاد و التزام عملی به احکام و مبانی دین مقدس اسلام.
ب - اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران، ولایت فقیه، قانون اساسی.
ج - نداشتن پیشینه محکومیت موثر کیفری.
‌د - نداشتن سابقه عضویت و فعالیت در گروههای الحادی و فرق ضاله و معاند با اسلام
و گروههایی که مرامنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی‌می‌باشد.
ه- عدم وابستگی به رژیم منحوس پهلوی و تحکیم پایه‌های رژیم طاغوت.
‌و - عدم عضویت و هواداری از گروهکهای غیر قانونی و معاند با جمهوری اسلامی ایران.
‌ز - عدم اعتیاد به مواد مخدر و استعمال مشروبات الکلی.
‌تبصره 1 - کانونهای وکلا مکلفند به منظور احراز شرایط فوق از مراجع ذیصلاح مربوطه
استعلام نمایند و مراجع مزبور مکلفند حداکثر ظرف‌مدت 2 ماه پاسخ لازم را اعلام
نمایند.
‌تبصره 2 - برای اشخاصی که مطابق قانون از کارآموزی معاف هستند در صورتی پروانه
وکالت صادر می‌شود که دارای شرایط این ماده باشند.
‌تبصره 3 - مدت کارآموزی اعضای هیات علمی دانشکده‌های حقوق نصف مدت سایر کارآموزان
خواهد بود.
‌تبصره 4 - اقلیتهای مذهبی رسمی از دارا بودن شرایط مندرج در بند (‌الف) مستثنی
می‌باشند.
‌تبصره 5 - اعتبار پروانه وکالت سه سال است و تمدید آن منوط به درخواست متقاضی
می‌باشد. هرگاه وکیلی فاقد یکی از شرایط این قانون‌تشخیص داده شود، کانون موظف است
موضوع و دلایل آنرا به دادگاه انتظامی وکلا ، اعلام و درخواست رسیدگی نماید.
دادگاه مذکور پس از رسیدگی‌نسبت به تمدید یا عدم تمدید پروانه رای مقتضی صادر
میکند. پروانه این اشخاص تا صدور حکم قطعی معتبر خواهد بود مگر در مواردی که
دادگاه با‌توجه به ضرورت حکم تعلیق صادر نماید.
‌ماده 3 - سی درصد (30%) سهمیه مورد نیاز کانون وکلای هر حوزه به ایثارگران
(‌رزمندگانی که شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه جنگ‌داشته و یا در اسارت دشمن
بوده‌اند و یا جانبازان 25% و بالاتر و بستگان درجه اول شهدا و جانبازان 50% به
بالا) اختصاص می‌یابد که از بین ایثارگرانی‌که بیشترین نمره را آورده‌اند انتخاب
خواهند شد.
‌تبصره - استفاده از این سهمیه مانع از پذیرش ایثارگرانی که نمره قبولی سهمیه آزاد
را آورده‌اند نمی‌باشد.
‌ماده 4 - اعضای هیات مدیره (‌اعم از اصلی و علی‌البدل) کانون وکلا از بین وکلای
پایه یک هر حوزه که علاوه بر دارا بودن شرایط مندرج در‌بندهای (‌الف) تا (‌ز) ماده
(2) واجد شرایط زیر باشند، برای مدت دو سال انتخاب می‌گردند:
‌الف - داشتن حداقل 35 سال سن.
ب - حداقل هشت سال سابقه وکالت یا چهار سال قضاوت به انضمام چهار سال وکالت داشته
و از طرف دادگاه انتظامی صلاحیت قضایی آنها‌سلب نشده باشد.
ج - عدم محکومیت انتظامی در جه 4 و بالاتر.
‌د - عدم اشتهار به فساد اخلاق (‌سوء شهرت)
ه- عدم ارتکاب اعمال خلاف حیثیت و شرافت و شوون شغل وکالت.
‌تبصره 1 - مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدها، دادگاه عالی انتظامی قضات بوده که مکلف
است ظرف حداکثر دو ماه ضمن استعلام سوابق از‌مراجع ذیربط، صلاحیت آنان را بررسی و
اعلام نظر کند و مراجع ذیصلاح قانونی که از نامزدها، سوابق یا اطلاعاتی دارند در
صورت استعلام موظف به‌اعلام آن می‌باشند.
‌تبصره 2 - انتخاب اعضای هیات مدیره کانون بطور متوالی برای بیش از دو دوره ممنوع
می‌باشد.
‌تبصره 3 - وزارت دادگستری موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این
قانون انتخابات کانونهای وکلای دادگستری را‌براساس این قانون تجدید نماید.
‌ماده 5 - در صورت تخلف هریک از اعضای هیات مدیره کانونهای وکلای دادگستری از مفاد
این قانون به حکم دادگاه عالی انتظامی قضات علاوه‌بر محرومیت دایم از عضویت در
هیاتهای مدیره کانونهای وکلا به انفصال از وکالت به مدت دو تا پنج سال محکوم
خواهند شد.
‌ماده 6 - وکلا نمی‌توانند در غیر از محلی که برای آنجا پروانه وکالت دریافت
کرده‌اند دفتر وکالت تاسیس نمایند و همچنین نمی‌توانند عملا فعالیت‌وکالتی خود را
در محل دیگری متمرکز نمایند. تخلف از این حکم مستوجب مجازات انتظامی درجه 3 در
نوبت اول و درجه 4 در نوبت دوم و درجه 5‌در نوبت سوم خواهد بود. به این تخلف در
دادسرا و دادگاه انتظامی کانونی رسیدگی خواهد شد که تخلف در حوزه آن انجام شده
است.
‌در صورت عدم توجه و رسیدگی کانون اخیر، کانون متبوع وکیل مزبور نیز حق رسیدگی
خواهد داشت.
‌تبصره 1 - ادامه وکالت در پرونده‌هایی که قبل از تصویب این ماده مطرح گردیده و
همچنین با اجازه کانون وکلای متبوع، وکالت از خویشاوندان تا‌درجه سوم از شمول این
ماده مستثنی است . در صورتی که حوزه اخیر تابع کانون وکلای دیگری باشد اجازه کانون
مزبور نیز لازم است.
‌تبصره 2 - محدوده حوزه هر کانون به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رییس قوه
قضاییه مشخص خواهد شد.
‌تبصره 3 - کارآموزان وکالت در دوران کارآموزی باید حسن اخلاق و حسن رفتار داشته
باشند چنانچه به تشخیص کمیسیون کارآموزی خلاف آن‌احراز شود با تایید رییس کانون و
رای دادگاه انتظامی کانون پروانه کارآموزی آنان ابطال خواهد شد.
‌کارآموزان وکالت قبل از اخذ پروانه وکالت حق وکالت در دعاویی که مرجع تجدیدنظر از
احکام آنها دیوان عالی کشور می‌باشد را ندارند.
‌تبصره 4 - کسانی که دارای رتبه قضایی بوده‌اند به مدت سه سال در آخرین محل خدمت
خود حق وکالت نخواهند داشت. متخلف از این مقرره به‌ترتیب تکرار مستوجب مجازاتهای
درجه 3 الی 6 خواهد بود.
‌ماده 7 - از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن لغو
می‌گردد.
‌تاریخ تصویب 1376.1.17
‌تاریخ تایید شورای نگهبان 1376.1.19


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

lastnews

نهضت مردمی، تولید و کشت 15 میلیون درخت

توقیف کامیون حامل دام قاچاق

کشف موادمخدر با کار مشترک اطلاعاتی

یازدهمین کنفرانس انرژی‌های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران در دانشگاه یزد

مشارکت 50.5 درصد مردم یزددرانتخابات

قدردانی فرمانده سپاه الغدیر یزد از حضور غیرتمندانه و آگاهانه‌ی مردم دارالعباده

کسب مقام اول تیم تنیس روی میز پسران دانشگاه یزد

اجرای پروژه فیبر نوری در استان یزد گامی بلند در توسعه‌ی ارتباطات

رشد 130 درصدی صدور اسناد مالکیت در استان یزد

رشد 130 درصدی صدور اسناد مالکیت در استان یزد

حضور پرشور مردم در شعب اخذ رای ،حماسه‌ای دیگر

باخرید ون دلیکامدل86اشتغال ودرآمدبالای 50میلیونی را برای خودتضمین نمایید

فروش اقساطی باشرایط عالی خودروجک جی 4اتومات مدل403

امحاء مخازن CNG غیراستاندارد خودرویی

هرگونه تعرفه‌گذاری جدید و افزایش تعرفه کالا و خدمات در استان با مجوز رصدخانه تورم استان

کلنگ احداث 1000 واحد خوابگاه متاهلین دانشگاه یزد:

ضرورت توجه به بخش گردشگری به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی استان

کسب مقام دوم تیم فوتبال جوانان نابینایان استان یزد در مسابقات کشوری

خیرین از مهم‌ترین ظرفیت‌های کشور است

آزمون‌های ارشد و دکترای ورودی سال 1403 در دانشگاه یزد برگزار می‌شود

انتقاد دکتر محمد صالح جوکار از بی‌تدبیری در اجرای «طرح فجرانه کالابرگ»

حفظ امنیت کشورباحضورپرشورمردم پای صندوق رای

یازدهمین جشنواره ملی رویش با حضور وزیر علوم در دانشگاه یزد برگزار خواهد شد

نقش کشاورزان در ایجاد امنیت غذایی بسیار حیاتی است

اعزام فوتبالیست های نابینای یزدی به مسابقات کشوری

بهره‌برداری و کلنگ‌زنی چندین طرح و پروژه شهرستان

تعداد مراکز عرضه سوخت استان یزد به یکصد و سیزده جایگاه رسید

بیش از 220برنامه فرهنگی در کتابخانه های عمومی سراسر استان یزد اجرا می شود

پنجمین دوره مسابقات رباتیک دانش آموزی پایان یافت

شرکت تعاونی مرغداران بامداد شهرستان تفت به عنوان یکی از شرکت های موفق استان یزد معرفی شد

برگزاری 75 نشست بصیرتی ویژه انتخابات در استان یزد

آغاز عملیات آماده‌سازی اراضی طرح نهضت ملی مسکن دانشگاه یزد

111 اثر از گروه‎های سرود کشور توسط دبیرخانه جشنواره دریافت ،27 اجرای زنده، 33 سرود تولیدی و 24 نماهنگ تولیدی توسط دبیرخانه پذیرفته شده است

اجرای عملیات پروژه بالغ بر 85 میلیارد تومانی یکی از طرح های سند یزد نوین است

بانوان فعال رسانه ای ایران کنشگران مهم درعرصه‌های مختلف هستند

بانوان فعال رسانه ای ایران کنشگران مهم درعرصه‌های مختلف جامعه هستند

پیشرفت فیزیکی 50 درصدی آشیانه بالگرد اورژانس هوایی استان یزد

دستاوردهای انقلاب باید به خوبی برای جوانان تبیین شود

هویّت زن مسلمان ایرانی حفظ حجاب ،مقتدرو عزت‌آفرین

طرح مطالبات و رفع مشکلات حوزه حمل‌ونقل استان

چهار هزار و 700 قرارداد استقرار واحدهای صنعتی منعقد و سه هزار و 25 هکتار زمین واگذار شده است

اولین اقدام در زمینه مدیریت زمین ورفع تداخلات اراضی کشاورزی

دهه مبارک فجر، سرآغاز طلوع خورشید انقلاب اسلامی است

برداشته شدن ممنوعیت استفاده از اماکن دولتی برای نامزدهای انتخاباتی

اهدای خون مراقبت از سلامت دانش آموزان

در 4 بیمارستان استان «ایستگاه مطالعاتی» با موضوع جوانی جمعیت راه‌اندازی می‌شود

تولید و توزیع ماهیانه بالغ بر 4 هزار و 700 تن انواع کنسانتره دامی در بین دامداران

ناترازی‌های بودجه‌ای به نفع هیچکس نبوده و سبقت گرفتن مصارف بر منابع در قانون بودجه 1403 زنگ خطری برای تورم افسارگسیخته

تازه‌های نشر حوزه هنری خاطرات سید محمد فقیهی باقلم احسان عابدی

بهره برداری،راه اندازی و افتتاح 247 پروژه بخش کشاورزی